OBCHODNI PODMINKY

obchodni spolecnosti ViaNatura

Mgr. Daniel Mikusik

se sidlem Skryje c. p. 7, 270 42, Skryje

identifikacni cislo: 49246950

pro prodej zbozi prostrednictvim on-line obchodu umisteneho na internetove adrese http://obchod.vianatura.cz

1. Uvodni ustanoveni

  1. Tyto obchodni podminky (dale jen „obchodni podminky“) obchodni spolecnosti Daniel Mikusik, se sidlem Skryje c. p. 7, 270 42, Skryje, okres Rakovnik, identifikacni cislo: 49246950, (dale jen „prodavajici“) upravuji vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran vznikle v souvislosti nebo na zaklade kupni smlouvy (dale jen „kupni smlouva“) uzavirane mezi prodavajicim a jinou fyzickou ci pravnickou osobou (dale jen „kupujici“) prostrednictvim internetoveho obchodu prodavajiciho. Internetovy obchod je prodavajicim provozovan na internetove adrese http://obchod.vianatura.cz, a to prostrednictvim weboveho rozhrani (dale jen „webove rozhrani obchodu“).

  2. Obchodni podminky dale upravuji prava a povinnosti smluvnich stran pri vyuzivani webove stranky prodavajiciho umistene na adrese http://obchod.vianatura.cz (dale jen „webova stranka“) a dalsi souvisejici pravni vztahy. Obchodni podminky se nevztahuji na pripady, kdy osoba, ktera ma v umyslu nakoupit zbozi od prodavajiciho, jedna pri objednavani zbozi v ramci sve podnikatelske cinnosti.

  3. Ustanoveni odchylna od obchodnich podminek je mozne sjednat v kupni smlouve. Odchylna ujednani v kupni smlouve maji prednost pred ustanovenimi obchodnich podminek.

  4. Ustanoveni obchodnich podminek jsou nedilnou soucasti kupni smlouvy. Kupni smlouva a obchodni podminky jsou vyhotoveny v ceskem jazyce. Kupni smlouvu lze uzavrit v ceskem jazyce.

  5. Zneni obchodnich podminek muze prodavajici menit ci doplnovat. Timto ustanovenim nejsou dotcena prava a povinnosti vznikla po dobu ucinnosti predchoziho zneni obchodnich podminek.

 

2. Uzivatelsky ucet

  1. Na zaklade registrace kupujiciho provedene na webove strance muze kupujici pristupovat do sveho uzivatelskeho rozhrani. Ze sveho uzivatelskeho rozhrani muze kupujici provadet objednavani zbozi (dale jen „uzivatelsky ucet“). V pripade, ze to webove rozhrani obchodu umoznuje, muze kupujici provadet objednavani zbozi tez bez registrace primo z weboveho rozhrani obchodu.

  2. Pri registraci na webove strance a pri objednavani zbozi je kupujici povinen uvadet spravne a pravdive vsechny udaje. Udaje uvedene v uzivatelskem uctu je kupujici pri jakekoliv jejich zmene povinen aktualizovat. Udaje uvedene kupujicim v uzivatelskem uctu a pri objednavani zbozi jsou prodavajicim povazovany za spravne.

  3. Pristup k uzivatelskemu uctu je zabezpecen uzivatelskym jmenem a heslem. Kupujici je povinen zachovavat mlcenlivost ohledne informaci nezbytnych k pristupu do jeho uzivatelskeho uctu a bere na vedomi, ze prodavajici nenese odpovednost za poruseni teto povinnosti ze strany kupujiciho.

  4. Kupujici neni opravnen umoznit vyuzivani uzivatelskeho uctu tretim osobam.

  5. Prodavajici muze zrusit uzivatelsky ucet, a to zejmena v pripade, kdy kupujici svuj uzivatelsky ucet dele nez 12 mesicu nevyuziva, ci v pripade, kdy kupujici porusi sve povinnosti z kupni smlouvy (vcetne obchodnich podminek).

  6. Kupujici bere na vedomi, ze uzivatelsky ucet nemusi byt dostupny nepretrzite, a to zejmena s ohledem na nutnou udrzbu hardwaroveho a softwaroveho vybaveni prodavajiciho, popr. nutnou udrzbu hardwaroveho a softwaroveho vybaveni tretich osob.

 

3. Uzavreni kupni smlouvy

  1. Webove rozhrani obchodu obsahuje seznam zbozi nabizeneho prodavajicim k prodeji, a to vcetne uvedeni cen jednotliveho nabizeneho zbozi. Ceny nabizeneho zbozi jsou uvedeny vcetne dane z pridane hodnoty a vsech souvisejicich poplatku. Nabidka prodeje zbozi a ceny tohoto zbozi zustavaji v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovany ve webovem rozhrani obchodu. Timto ustanovenim neni omezena moznost prodavajiciho uzavrit kupni smlouvu za individualne sjednanych podminek. Veskere nabidky prodeje zbozi umistene ve webovem rozhrani obchodu jsou nezavazne a prodavajici neni povinen uzavrit kupni smlouvu ohledne tohoto zbozi.

  2. Webove rozhrani obchodu obsahuje take informace o nakladech spojenych s balenim a dodanim zbozi. Informace o nakladech spojenych s balenim a dodanim zbozi uvedene ve webovem rozhrani obchodu plati pouze v pripadech, kdy je zbozi dorucovano v ramci uzemi Ceske republiky.

  3. Pro objednani zbozi vyplni kupujici objednavkovy formular ve webovem rozhrani obchodu. Objednavkovy formular obsahuje zejmena informace o:

   1. objednavanem zbozi (objednavane zbozi „vlozi“ kupujici do elektronickeho nakupniho kosiku weboveho rozhrani obchodu),

   2. zpusobu uhrady kupni ceny zbozi, udaje o pozadovanem zpusobu doruceni objednavaneho zbozi a

   3. informace o nakladech spojenych s dodanim zbozi (dale spolecne jen jako „objednavka“).

  4. Pred zaslanim objednavky prodavajicimu je kupujicimu umozneno zkontrolovat a menit udaje, ktere do objednavky kupujici vlozil, a to i s ohledem na moznost kupujiciho zjistovat a opravovat chyby vznikle pri zadavani dat do objednavky. Objednavku odesle kupujici prodavajicimu kliknutim na tlacitko „Potvrdit objednavku“. Udaje uvedene v objednavce jsou prodavajicim povazovany za spravne. Prodavajici neprodlene po obdrzeni objednavky toto obdrzeni kupujicimu potvrdi elektronickou postou, a to na adresu elektronicke posty kupujiciho uvedenou v uzivatelskem rozhrani ci v objednavce (dale jen „elektronicka adresa kupujiciho“).

  5. Prodavajici je vzdy opravnen v zavislosti na charakteru objednavky (mnozstvi zbozi, vyse kupni ceny, predpokladane naklady na dopravu) pozadat kupujiciho o dodatecne potvrzeni objednavky (napriklad pisemne ci telefonicky).

  6. Smluvni vztah mezi prodavajicim a kupujicim vznika dorucenim prijeti objednavky (akceptaci), jez je prodavajicim zaslano kupujicimu elektronickou postou, a to na adresu elektronicke posty kupujiciho.

  7. Kupujici bere na vedomi, ze prodavajici neni povinen uzavrit kupni smlouvu, a to zejmena s osobami, ktere drive podstatnym zpusobem porusily cialis online sve povinnosti vuci prodavajicimu.

  8. Kupujici souhlasi s cialis online pouzitim komunikacnich prostredku na dalku pri uzavirani kupni smlouvy. Naklady vznikle kupujicimu pri pouziti komunikacnich prostredku na dalku v souvislosti s uzavrenim kupni smlouvy (naklady na internetove pripojeni, naklady na telefonni hovory) si hradi kupujici sam.

 

4. Cena zbozi a Platebni podminky

  1. Cenu zbozi a pripadne naklady spojene s dodanim zbozi dle kupni smlouvy muze kupujici uhradit prodavajicimu nasledujicimi zpusoby:

    v hotovosti na dobirku v miste urcenem kupujicim v objednavce;

    bezhotovostne prevodem na ucet prodavajiciho c. 2900446592/2010 (CR) nebo 2900446592/8330 (SR), vedeny u spolecnosti Fio banka, a.s. (dale jen „ucet prodavajiciho“);

  2. Spolecne s kupni cenou je kupujici povinen zaplatit prodavajicimu take naklady spojene s balenim a dodanim zbozi ve smluvene vysi. Neni-li uvedeno vyslovne jinak, rozumi se dale kupni cenou i naklady spojene s dodanim zbozi.

  3. V pripade platby v hotovosti ci v pripade platby na dobirku je kupni cena splatna pri prevzeti zbozi. V pripade bezhotovostni platby je kupni cena splatna do peti (5) dnu od uzavreni kupni smlouvy.

  4. V pripade bezhotovostni platby je kupujici povinen uhrazovat kupni cenu zbozi spolecne s uvedenim variabilniho symbolu platby. V pripade bezhotovostni platby je zavazek kupujiciho uhradit kupni cenu splnen okamzikem pripsani prislusne castky na ucet prodavajiciho.

  5. Prodavajici je opravnen, zejmena v pripade, ze ze strany kupujiciho nedojde k dodatecnemu potvrzeni objednavky (cl. 3), pozadovat uhrazeni cele kupni ceny jeste pred odeslanim zbozi kupujicimu.

  6. Pripadne slevy z ceny zbozi poskytnute prodavajicim kupujicimu nelze vzajemne kombinovat.

  7. Je-li to v obchodnim styku obvykle nebo je-li tak stanoveno obecne zavaznymi pravnimi predpisy, vystavi prodavajici ohledne plateb provadenych na zaklade kupni smlouvy kupujicimu danovy doklad – fakturu. Prodavajici neni platcem dane z pridane hodnoty. Danovy doklad – fakturu vystavi prodavajici kupujicimu po uhrazeni ceny zbozi a zasle jej v elektronicke podobe na elektronickou adresu kupujiciho.

 

5. Odstoupeni od kupni smlouvy

  1. Kupujici bere na vedomi, ze dle ustanoveni § 53 odst. 8 zakona c. 40/1964 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen „obcansky zakonik“), nelze mimo jine odstoupit od kupni smlouvy na dodavku zbozi upraveneho podle prani kupujiciho, jakoz i zbozi, ktere podleha rychle zkaze, opotrebeni nebo zastarani, od kupni smlouvy na dodavku audio a video nahravek a pocitacovych programu, porusil-li spotrebitel jejich originalni obal, a od kupni smlouvy na dodavku novin, periodik a casopisu.

  2. Nejedna-li se o pripad uvedeny v cl. 5 ci o jiny pripad, kdy nelze od kupni smlouvy odstoupit, ma kupujici v souladu s ustanovenim § 53 odst. 7 obcanskeho zakoniku pravo od kupni smlouvy odstoupit, a to do ctrnacti (14) dnu od prevzeti zbozi. Odstoupeni od kupni smlouvy musi byt prodavajicimu doruceno do ctrnacti (14) dnu od prevzeti zbozi. Odstoupeni od kupni smlouvy muze kupujici zasilat mimo jine na adresu provozovny prodavajiciho ci na adresu elektronicke posty prodavajiciho Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  3. V pripade odstoupeni od smlouvy dle cl. 5 obchodnich podminek se kupni smlouva od pocatku rusi. Zbozi musi byt prodavajicimu vraceno do peti (5) pracovnich dnu od odeslani odstoupeni od smlouvy prodavajicimu. Zbozi musi byt prodavajicimu vraceno neposkozene a neopotrebene a, je-li to mozne, v puvodnim obalu.

  4. Ve lhute patnacti (15) dnu od vraceni zbozi kupujicim dle cl. 5 obchodnich podminek je prodavajici opravnen provest prezkoumani vraceneho zbozi, zejmena za ucelem zjisteni, zdali vracene zbozi neni poskozeno, opotrebeno ci castecne spotrebovano.

  5. V pripade odstoupeni od smlouvy dle cl. 5 obchodnich podminek vrati prodavajici plneni poskytnute kupujicim kupujicimu do deseti (10) dnu od skonceni lhuty na prezkoumani zbozi dle cl. 5 obchodnich podminek, nejpozdeji vsak do triceti (30) dnu od doruceni odstoupeni od kupni smlouvy kupujicimu, a to bezhotovostne na ucet urceny kupujicim. Prodavajici je taktez opravnen vratit plneni poskytnute kupujicim jiz pri vraceni zbozi kupujicim.

  6. Kupujici bere na vedomi, ze pokud zbozi vracene kupujicim bude poskozeno, opotrebeno ci castecne spotrebovano, vznika prodavajicimu vuci kupujicimu narok na nahradu skody jemu tim vznikle. Narok na uhradu vznikle skody je prodavajici opravnen jednostranne zapocist proti naroku kupujiciho na vraceni kupni ceny.

  7. Do doby prevzeti zbozi kupujicim je prodavajici opravnen kdykoliv od kupni smlouvy odstoupit. V takovem pripade vrati prodavajici kupujicimu kupni cenu bez zbytecneho odkladu, a to bezhotovostne na ucet urceny kupujicim.

  8. Je-li spolecne se zbozim poskytnut kupujicimu darek, je darovaci smlouva mezi prodavajicim a kupujicim uzavrena s rozvazovaci podminkou, ze dojde-li k odstoupeni od kupni smlouvy spotrebitelem, pozbyva darovaci smlouva ohledne takoveho darku ucinnosti a kupujici je povinen spolu se zbozim prodavajicimu vratit i poskytnuty darek.

 

6. Preprava a dodani zbozi

  1. Zpusob doruceni zbozi urcuje prodavajici, neni-li v kupni smlouve stanoveno jinak. V pripade, ze je zpusob dopravy smluven na zaklade pozadavku kupujiciho, nese kupujici riziko a pripadne dodatecne naklady spojene s timto zpusobem dopravy.

  2. Je-li prodavajici podle kupni smlouvy povinen dodat zbozi na misto urcene kupujicim v objednavce, je kupujici povinen prevzit zbozi pri dodani. Neprevezme-li kupujici zbozi pri dodani, je prodavajici opravnen pozadovat poplatek za uskladneni ve vysi 200 Kc (slovy: dveste korun ceskych) nebo je prodavajici opravnen od kupni smlouvy odstoupit.

  3. V pripade, ze je z duvodu na strane kupujiciho nutno zbozi dorucovat opakovane nebo jinym zpusobem, nez bylo uvedeno v objednavce, je kupujici povinen uhradit naklady spojene s opakovanym dorucovanim zbozi, resp. naklady spojene s jinym zpusobem doruceni.

  4. Pri prevzeti zbozi od prepravce je kupujici povinen zkontrolovat neporusenost obalu zbozi a v pripade jakychkoliv zavad toto neprodlene oznamit prepravci. V pripade shledani poruseni obalu svedciciho o neopravnenem vniknuti do zasilky nemusi kupujici zasilku od prepravce prevzit. Podpisem dodaciho listu kupujici stvrzuje, ze obal zasilky obsahujici zbozi byl neporusen.

  5. Dalsi prava a povinnosti stran pri preprave zbozi mohou upravit zvlastni dodaci podminky prodavajiciho, jsou-li prodavajicim vydany.

 

7. Odpovednost za vady. Zaruka.

  1. Prava a povinnosti smluvnich stran ohledne odpovednosti prodavajiciho za vady, vcetne zarucni odpovednosti prodavajiciho, se ridi prislusnymi obecne zavaznymi predpisy (zejmena ustanovenim § 612 a nasl. obcanskeho zakoniku).

  2. Prodavajici odpovida kupujicimu za to, ze prodavana vec je ve shode s kupni smlouvou, zejmena, ze je bez vad. Shodou s kupni smlouvou se rozumi, ze prodavana vec ma jakost a uzitne vlastnosti smlouvou pozadovane, prodavajicim, vyrobcem nebo jeho zastupcem popisovane, nebo na zaklade jimi provadene reklamy ocekavane, popripade jakost a uzitne vlastnosti pro vec takoveho druhu obvykle, ze odpovida pozadavkum pravnich predpisu, je v tom odpovidajicim mnozstvi, mire nebo hmotnosti a odpovida ucelu, ktery prodavajici pro pouziti veci uvadi nebo pro ktery se vec obvykle pouziva.

  3. V pripade, ze vec pri prevzeti kupujicim neni ve shode s kupni smlouvou (dale jen „rozpor s kupni smlouvou“), ma kupujici pravo na to, aby prodavajici bezplatne a bez zbytecneho odkladu vec uvedl do stavu odpovidajiciho kupni smlouve, a to podle pozadavku kupujiciho bud vymenou veci, nebo jeji opravou; neni-li takovy postup mozny, muze kupujici pozadovat primerenou slevu z ceny veci nebo od smlouvy odstoupit. To neplati, pokud kupujici pred prevzetim veci o rozporu s kupni smlouvou vedel nebo rozpor s kupni smlouvou sam zpusobil. Rozpor s kupni smlouvou, ktery se projevi behem sesti (6) mesicu ode dne prevzeti veci, se povazuje za rozpor existujici jiz pri jejim prevzeti, pokud to neodporuje povaze veci nebo pokud se neprokaze opak.

  4. Nejde-li o veci, ktere se rychle kazi nebo o veci pouzite, odpovida prodavajici za vady, ktere se projevi jako rozpor s kupni smlouvou po prevzeti veci v zarucni dobe (zaruka).

  5. Prava kupujiciho vyplyvajici z odpovednosti prodavajiciho za vady, vcetne zarucni odpovednosti prodavajiciho, uplatnuje kupujici u prodavajiciho na adrese jeho provozovny Skryje c. p. 7, 27042 Skryje okres Rakovnik. Za okamzik uplatneni reklamace se povazuje okamzik, kdy prodavajici obdrzel od kupujiciho reklamovane zbozi.

  6. Dalsi prava a povinnosti stran souvisejici s odpovednosti prodavajiciho za vady upravuje reklamacni rad prodavajiciho.

 

8. Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran

  1. Kupujici nabyva vlastnictvi ke zbozi zaplacenim cele kupni ceny zbozi.

  2. Kupujici bere na vedomi, ze programove vybaveni a dalsi soucasti tvorici webove rozhrani obchodu (vcetne fotografii nabizeneho zbozi) jsou chraneny autorskym pravem. Kupujici se zavazuje, ze nebude vykonavat zadnou cinnost, ktera by mohla jemu nebo tretim osobam umoznit neopravnene zasahovat ci neopravnene uzit programove vybaveni nebo dalsi soucasti tvorici webove rozhrani obchodu.

  3. Kupujici neni opravnen pri vyuzivani weboveho rozhrani obchodu pouzivat mechanismy, programove vybaveni nebo jine postupy, ktere by mohly mit negativni vliv na provoz weboveho rozhrani obchodu. Webove rozhrani obchodu je mozne uzivat jen v rozsahu, ktery neni na ukor prav ostatnich zakazniku prodavajiciho a ktery je v souladu s jeho urcenim.

  4. Prodavajici neni ve vztahu ke kupujicimu vazan zadnymi kodexy chovani ve smyslu ustanoveni § 53a odst. 1 obcanskeho zakoniku.

  5. Kupujici bere na vedomi, ze prodavajici nenese odpovednost za chyby vznikle v dusledku zasahu tretich osob do webove stranky nebo v dusledku uziti webove stranky v rozporu s jejich urcenim.

 

9. Ochrana osobnich udaju a zasilani obchodnich sdeleni

  1. Ochrana osobnich udaju kupujiciho, ktery je fyzickou osobou, je poskytovana zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju, ve zneni pozdejsich predpisu.

  2. Kupujici souhlasi se zpracovanim techto svych osobnich udaju: jmeno a prijmeni, adresa bydliste, dorucovaci adresy, identifikacni cislo, danove identifikacni cislo, adresa elektronicke posty, telefonni cislo a nazev firmy (dale spolecne vse jen jako „osobni udaje“).

  3. Kupujici souhlasi se zpracovanim osobnich udaju prodavajicim, a to pro ucely realizace prav a povinnosti z kupni smlouvy, pro ucely vedeni uzivatelskeho uctu a pro ucely zasilani informaci a obchodnich sdeleni kupujicimu.

  4. Kupujici bere na vedomi, ze je povinen sve osobni udaje (pri registraci, ve svem uzivatelskem uctu, pri objednavce provedene z weboveho rozhrani obchodu) uvadet spravne a pravdive a ze je povinen bez zbytecneho odkladu informovat prodavajiciho o zmene ve svych osobnich udajich.

  5. Zpracovanim osobnich udaju kupujiciho muze prodavajici poverit treti osobu, jakozto zpracovatele. Krome osob dopravujicich zbozi nebudou osobni udaje prodavajicim bez predchoziho souhlasu kupujiciho predavany tretim osobam.

  6. Osobni udaje budou zpracovavany po dobu neurcitou. Osobni udaje budou zpracovavany v elektronicke podobe automatizovanym zpusobem nebo v tistene podobe neautomatizovanym zpusobem.

  7. Kupujici potvrzuje, ze poskytnute osobni udaje jsou presne a ze byl poucen o tom, ze se jedna o dobrovolne poskytnuti osobnich udaju.

  8. V pripade, ze by se kupujici domnival, ze prodavajici nebo zpracovatel (cl. 9) provadi zpracovani jeho osobnich udaju, ktere je v rozporu s ochranou soukromeho a osobniho zivota kupujiciho nebo v rozporu se zakonem, zejmena jsou-li osobni udaje nepresne s ohledem na ucel jejich zpracovani, muze:

   1. pozadat prodavajiciho nebo zpracovatele o vysvetleni,

   2. pozadovat, aby prodavajici nebo zpracovatel odstranil takto vznikly stav. Zejmena se muze jednat o blokovani, provedeni opravy, doplneni nebo likvidaci osobnich udaju. Je-li zadost kupujiciho podle predchozi vety shledana opravnenou, prodavajici nebo zpracovatel odstrani neprodlene zavadny stav. Nevyhovi-li prodavajici nebo zpracovatel zadosti, ma kupujici pravo obratit se primo na Urad pro ochranu osobnich udaju. Timto ustanovenim neni dotceno opravneni kupujiciho obratit se se svym podnetem na Urad pro ochranu osobnich udaju primo.

  9. Pozada-li kupujici o informaci o zpracovani svych osobnich udaju, je mu prodavajici povinen tuto informaci predat. Prodavajici ma pravo za poskytnuti informace podle predchozi vety pozadovat primerenou uhradu neprevysujici naklady nezbytne na poskytnuti informace.

 

10. Zasilani obchodnich sdeleni a ukladani cookies

  1. Kupujici souhlasi se zasilanim informaci souvisejicich se zbozim, sluzbami nebo podnikem prodavajiciho na elektronickou adresu kupujiciho a dale souhlasi se zasilanim obchodnich sdeleni prodavajicim na elektronickou adresu kupujiciho.

  2. Kupujici souhlasi s ukladanim tzv. cookies na jeho pocitac. V pripade, ze je nakup na webove strance mozne provest a zavazky prodavajiciho z kupni smlouvy plnit, aniz by dochazelo k ukladani tzv. cookies na pocitac kupujiciho, muze kupujici souhlas podle predchozi vety kdykoliv odvolat.

 

11. Dorucovani

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veskera korespondence souvisejici s kupni smlouvou musi byt druhe smluvni strane dorucena pisemne, a to elektronickou postou, osobne nebo doporucene prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb (dle volby odesilatele). Kupujicimu je dorucovano na adresu elektronicke posty uvedenou v jeho uzivatelskem uctu.

 

12. Zaverecna ustanoveni

  1. Pokud vztah souvisejici s uzitim webove stranky nebo pravni vztah zalozeny kupni smlouvou obsahuje mezinarodni (zahranicni) prvek, pak strany sjednavaji, ze vztah se ridi ceskym pravem. Timto nejsou dotcena prava spotrebitele vyplyvajici z obecne zavaznych pravnich predpisu.

  2. Prodavajici je opravnen k prodeji zbozi na zaklade zivnostenskeho opravneni a cinnost prodavajiciho nepodleha jinemu povolovani. Zivnostenskou kontrolu provadi v ramci sve pusobnosti prislusny zivnostensky urad.

  3. Je-li nektere ustanoveni obchodnich podminek neplatne nebo neucinne, nebo se takovym stane, namisto neplatnych ustanoveni nastoupi ustanoveni, jehoz smysl se neplatnemu ustanoveni co nejvice priblizuje. Neplatnosti nebo neucinnosti jednoho ustanoveni neni dotknuta platnost ostatnich ustanoveni. Zmeny a doplnky kupni smlouvy ci obchodnich podminek vyzaduji pisemnou formu.

  4. Kupni smlouva vcetne obchodnich podminek je archivovana prodavajicim v elektronicke podobe a neni pristupna.

  5. Kontaktni udaje prodavajiciho: adresa pro dorucovani Skryje c. p. 7, 270 42, Skryje, adresa elektronicke posty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 603881434.

 

 

 

Ve Skryjich dne 1. 1. 2013

 

© 2012 Vianatura. Obchodní podmínky